A tudatosság fokozatai 12. rész

A tudatosság fokozatai 12. rész

 

Ezoterizmus

 

Meg kell érteniük az ezoterizmus ideáját, fel kell ismerniük, hogy egyesek miért értik meg, mások pedig miért képtelenek erre. Ennek okait a különböző gondolkodásmódokban kell keresni. Ezeket két kategóriába soroljuk, logikai és pszichológiai gondolkodás.

Mivel az ezoterizmust lehetetlen szemléltetni vagy szabályokba foglalni, a logikus gondolkodás számára aligha létezhet.

 A pszichológiai gondolkodás azt jelenti, hogy tényként elfogadják, hogy a dolgok belső jelentéssel bírnak és összefüggenek egymással, tehát csak látszólag különállóak. Minden dolog és következtetés egy mentális kép, gondolkodásmódja tág, akár 5-6 dolgot is összehasonlít egyszerre, és lehet hogy két dolog hamis vagy mindkettő igaz. A logikai gondolkodás ezzel szemben mindent külön külön vesz, mindent pontosan meghatározottnak és egyedinek tekint. Egy kissé szűk, mert csak 2 dolgot hasonlít össze egyszerre és az egyiknek igaznak kell lennie a másiknak pedig hamisnak.

Az ezoterikus szó belsőt jelent.

Az ezoterizmus magába foglalja azt az elképzelést mely szerint az emberiségnek létezik egy belső köre. Az emberiség 4 körből áll: az ezoterikus, mezoterikus, exoterikus és az alvók köre. Ezek a belső körök és a külső kör a 4. amiben önök élnek. Nagyon sok különbség van a külső és a belső körök között.

Ami csak a belső körhöz tartozik : a pozitív érzelmek, az emberek közötti megértés, egy bizonyos tudás.

A tudás nincs elrejtve olyan céllal, hogy senki se bukkanhasson rá, mert ha így lenne akkor mi lenne a jelentősége? Ellentétes lenne a céljával.

A rejtett tudásnak nevezett dolog fellelhető, a kérdés az hogyan ismerhetik fel? „Akinek füle van a hallásra és szeme a látásra.”

Olvashatnak titkos társaságokról, titkos könyvtárak létezéséről és olyan csoportokról akik rejtett helyeken élnek és ősi tudást őriznek. Semmi lehetetlen nincs abban az elgondolásban amely szerint léteznek ilyen csoportok.

Az ezoterizmus ideája azonban ennél sokkal kifinomultabb. Nincs szüksége titkos társaságokra. Az a gondolat, hogy léteznek titkos társaságok tény, de egyszerűsített gondolkodásmódra utal.

Itt a Földön léteznek olyan emberek akik az általánosan ismertnél sokkal hatalmasabb tudás birtokában vannak és ha rendelkeznek ezzel a tudással akkor nincs szükségük titkos társaságokra és szükségtelen, hogy a hegyekben bújkáljanak. Bárhol élhetnek, hiszen olyan tudás birtokosai, amely kizárja a félelmet.

Bizonyos jellegű tanítások és ideák csak adott pillanatban, a nagyon nehéz időszakokban válnak elérhetővé.

A tény, hogy ezek most az önök birtokába jutnak azt mutatja, hogy rendkívül nehéz idők járnak.

Amíg különböző véleményeken vannak, amíg egyikük az egyik irányt, másikuk a másik irányt tartja helyesnek, addig bárki bármit is csinál az helytelen lesz, mert azt hiszik több út vezet a megoldáshoz.

A tudatosság egy magasabb szintje tudást is magába foglal.

A tudatosság állapotában egyszerre tudnak mindent amit tudnak és minden összefügg mindennel.

A megfelelő erőfeszítéseknek félelem helyett megértéseken kell alapulnia. Az emberi faj fejlődése azt jelenti, hogy az ezoterikus körök nagyobb befolyással bírnak a hétköznapi élet felett.

A helyes hozzáállás magába foglalja azt, hogy az ember abból a szempontból érti meg egy dolog minőségét, hogy az segíti-e vagy akadályozza a fejlődését. Ha valaki figyelmen kívül hagyja a rossz dolgokat az mást jelent annál minthogy közömbös az irányukba.

Ha más más elveket alkalmaznak önmagukat és a külső dolgokat illetően, akkor semmire sem fognak jutni.

Az önismereti munka azok számára akik megértik mindennél fontosabb.

Csak az alvó emberek képtelenek megkülönböztetni a hasznos dolgokat a haszontalanoktól. Miért csökkent az ezoterikus körök befolyása az utóbbi időkben? Mert az emberek egyre inkább elveszítik a józan ítélőképességüket. Kevesebb igazságot igényelnek, kevésbé képesek felismerni a hazugságokat.

Vegyék észre, hogy az egész élet egy káosz és ahelyett, hogy a dolgok szabályozottabbakká és rendszerezettebbé válnának egyre csak bonyolódnak. Ekkor megérthetik az ezoterizmus és az emberiség belső köreinek jelentését.

A hétköznapi életben nincsenek összehangolva az emberek cselekedetei. Annak aki képtelen felfogni a külső és belső körök közötti különbséget, stagnálni fog a megértése. Ami a belső körben lehetséges az a külső körben lehetetlen. Az ezotéria egyben pszichológia is. A tudatos kör csak a „B” befolyásokon keresztül hathat a külső körökre. Ilyen például az irodalom és a filozófia.

Vegyük például az evangéliumokat melyeket különböző rejtjelekkel írtak.

A megfejtésükhöz az embernek ismernie kell a kulcsot, mert máskülönben csak történeteket fog olvasni. Ám a kulcsokhoz csak akkor juthatnak hozzá hogyha megváltozik a létezésük, mert a kulcsokat csak tudás alapján lehetetlen megszerezniük.

A létezés megváltoztatása azt jelenti, hogy kapcsolatot létesítenek a magasabb központokkal, mert csak ezek a magasabb központok tudnak rengeteg olyan dolgot megérteni amelyeket a közönséges központok képtelenek felfogni.

Az újszövetség például kizárt, hogy hétköznapi szintű embereknek íródott. Igaza volt annak aki azt mondta, hogy 7 lakat őrzi.

Az embernek találnia kell egy kulcsot, majd ennek a segítségével találni fog egy következő kulcsot és ez így folytatódik addig amíg mind a 7 zárat kinyitja.

Az önismeret mindig mindenhol része volt az ősi ezoterikus tudásoknak. Jézus is különböző módokon, de mindig erről beszélt. Legyetek éberek! Ébredjetek fel!

Jézus tanításának legfontosabb mozzanata az, hogy cselekedni tanít. A kérdés, hogy ezt önök meg tudják e tenni.

Az őskereszténységet a cselekvés tanításának kell tekinteniük ahelyett, hogy egy pusztán szellemi tanításnak vélnék. Keskeny az út és csak kevesen képesek végighaladni rajta.

Az összes ezoterikus tanítás alapvetően megegyezik. Ahhoz, hogy egy tanítás Igaz legyen egynek kell lennie a sok közül. Ha valami egyedülálló, akkor az azt jelenti, hogy kitaláció.

A mag halála kifejezés, vagyis hogy a magnak meg kell halnia ahhoz, hogy a csírázás beindulhasson és a palánta kifejlődjön többször is megjelenik az Újszövetségben. Először fel kell ismerniük, hogy alszanak, ezután fel kell ébredniük.

Ha felébrednek megértik, hogy meg kell halniuk (önmaguk számára) és miután ezt megtették újjászülethetnek.

Ahhoz, hogy az ember képes legyen tenni, pl. megbocsátani, mindenek előtt emlékeznie kell önmagára. Fel kell ébrednie és rendelkeznie kell akarattal. Jelenlegi állapotukban több ezer akaratuk van és még ha az egyik meg is akar bocsátani ott van mellette sok másik amelyik viszont elutasítja és azt fogja gondolni, hogy a megbocsátás gyengeség, következetlenség sőt egyesen bűn.

Tételezzük fel, hogy létezik egy jóindulatú de butácska istenség aki ténylegesen megbocsáthatja a bűneiket és eltörölheti azokat a Föld színéről. Ez lenne a legnagyobb szerencsétlenség ami megtörténhetne, mert akkor semmi sem ösztönözne a fejlődésre. Továbbra is elkövetnék ugyanazokat a rossz dolgokat amelyek mind megbocsátást nyernének. Ez igencsak ellentmondásos lenne.

Megváltoztathatják a jelent, a jelenen keresztül a jövőt és a jövőn keresztül a múltat. Meg kell fizetniük a bűneikért és azzal, hogy megfizetnek értük megváltoztatják a múltat. A kérdés, hogy miként fizetnek. GÉPIESEN vagy tudatosan?

A jelen valamilyen múltnak a következménye. De csakis pozitív érzelmekkel és magasabb befolyásokon keresztül változtathatnak meg bármit is.

Néhányan egy-egy pillanatra megtapasztalhatják a magasabb központok működését amiket aztán képtelenek irányítani. Irányítani a magasabb központokat csak egy valóban felébredt ember képes.

 

Előző életek

 

Vajon vissza lehet e emlékezni az előző életekre? Igen, de csakis a magasabb központok működése által, anélkül lehetetlen. Szokásos alvó állapotban ugyanis nincsen semmijük amivel megtehetnék. Ha megváltozik a létezésük spirituális képességeik erősödni fognak. Csak az esszencia, a felettes én képes emlékezni, de egy alvó embernél az Egó súlya alatt ez képtelenség.

Ha kialakul egy hajlam az Egó meggyengítésére akkor az a következő életükben is jelen lesz.

Ám ha minden változatlan marad önökben akkor újra és újra ugyanazokat a dolgokat fogják megismételni életről életre. Változás csak erőfeszítés révén következhet be.

Ha azt gondolják a reinkarnáció kitaláció akkor eltűnne a múlt. Ha nincs múlt akkor nincsen jelen, ha nincs jelen akkor viszont mi most hol vagyunk? Képtelen helyzetbe hozhatják magukat, mert ha önök szerint a múlt megszűnt és a jövő sem létezik, akkor semmi sem létezik!

Mindenki annyit kaphat amennyire készen áll és csakis saját erőfeszítései révén készülhet fel.

A dolgok csak akkor válnak fontossá, amikor az ember elkezd felébredni. Innentől kezdve fordulnak a dolgok komolyra. Ha az ember olyan hatalmas változáson megy keresztül mint amit az egyik szintről a másikba való jutás jelent (Enneagram) akkor új törvények alá kerül.

A valódi látnoki képesség a magasabb érzelmi központ funkciója.

Minden ami ez alatt a szint alatt van hazugság vagy képzelődés. Pillanatokra sokan megtapasztalhatják, de irányítani csak egy teljesen felébredt ember képes. A múltbéli eseményekre való visszaemlékezés az önismeretük és a létezésük szintjétől függ!

Ha most képtelenek emlékezni önmagukra, akkor képtelenség, hogy emlékezhetnek az előző életeikre. Az emlékezet az esszenciában, a felettes énben található, a hamis személyiség, az Egó, az őr-dög ahhoz hozzáférni képtelen.

A dolgok megismétlődnek az ember életében, ha tehát emlékeznek arra hogyan történtek tegnap, akkor holnap bizonyos dolgokat elkerülhetnek. Mindenki a történések egy bizonyos zárt körében él. Mindenkivel másféle dolgok történnek és tudniuk kell, hogy önökkel milyen jellegű dolgok szoktak történni és ha ezzel tisztában vannak sok mindent elkerülhetnek.

Minden megszerzett hajlam ugyanis ismétli önmagát. Ha képtelenek a felébredésre elmondhatjuk, hogy önök bekerültek egy örökké ismétlődő körforgásba.